Jessica Eldenstjärna

Jessica Eldenstjärna

Med rötter i en andlig praktik, studier i tvärkulturell mysticism samt diplomerad i kropp- och konstbaserad psykoterapi, har Jessica etablerat ett djupt personligt och distinkt uttryck. Hennes koloristiska formspråk förkroppsligar en tidlös mystik och ger gestalt till det osynliga på ett sätt som inbjuder till ett liminalt och meditativt utforskande. Form och färg vibrerar likt optiska toner i resonans med det själsliga. Rörelsen mellan abstrakta och figurativa element utmynnar i serier där den visuella tematiken växlar mellan enkla geometriska och organiska former som överlappar i komplexa kompositioner, samt flödiga formationer från naturen med symboliska undertoner. Hennes forskande förhållningssätt återspeglas i videoverk, performancekonst samt sporadiska skulpturala projekt i en anda som korresponderar med samtida och modernistiska konstnärer inom liknande sfärer. Jessica Eldenstjärna född i Värmland 1979. Verksam i Stockholm sedan 2004. . With roots in spiritual practice, studies in cross-cultural mysticism, and a diploma in body- and art-based psychotherapy, Jessica has established a deeply personal and distinctive expression. Her chromatic language embodies a timeless mystique, giving form to the invisible in a way that invites liminal and meditative exploration. Form and color resonate like optical tones in harmony with the soul. The interplay between abstract and figurative elements culminates in series where visual themes shift between simple geometric and organic forms overlapping in complex compositions, as well as flowing formations from nature with symbolic undertones. Her exploratory approach is reflected in video works, performance art, and occasional sculptural projects, resonating with both contemporary and modernist artists in similar spheres. Jessica Eldenstjärna, born in Värmland in 1979, has been active in Stockholm since 2004. ... ”Jessica creates mythical Archetypal mindscapes that fascinate and illuminate. She truly captures the imprint of a spiritual force; each painting so alive, seeming to breathe, and challenges the viewer to look deep into themselves and also reach their highest potential.” -Gloria Henry, Co-founder of OM-times magazine

Curriculum vitae

arrow

Location

Johanneshov